Okuri-mono
   text


      Okuri-mono closup
       Return to Small Pieces Quilts